Home

Het Stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding.

Doel

Deze regeling beoogt zorginstellingen meer stageplaatsen aan te laten bieden en de begeleiding van stagiaires te verbeteren, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg. De verwachting is dat de regeling de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert.

Uitgangspunten

  • Eenvoud: zo min mogelijk administratieve lasten voor alle betrokken partijen;
  • Eerlijke verdeling: op basis van gerealiseerde stageplaatsen krijgen zorginstellingen een vergoeding voor hun stagebeleid.

Voor wie is het Stagefonds bedoeld

Voor vergoeding uit het Stagefonds komen in aanmerking: instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding volgen, of een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent. De juridische afbakening van zowel de instellingen als de opleidingen is opgenomen in de subsidieregeling.

Subsidieronde 2015

Alle aanvragen voor het schooljaar 2014-2015 zijn beoordeeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op basis van het totale aantal toegekende volledige stageplaatsen (1 fte) zijn de normbedragen (PDF, 51 KB) berekend. Alle instellingen die een aanvraagformulier hebben ingediend hebben inmiddels een besluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de datum die boven de brief met het besluit staat, bezwaar indienen. Hoe u dit doet kunt u vinden in de brief met het besluit.

SBB gaat Stagefonds 2015-2016 uitvoeren

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten dat Calibris per 1 augustus 2015 de wettelijke taken overdraagt aan de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ook de uitvoering van het Stagefonds is van Calibris naar SBB gegaan.

Het afgelopen studiejaar 2014-2015 is nog uitgevoerd en afgerond door Calibris. Vanaf het studiejaar 2015-2016 heeft SBB de uitvoerende werkzaamheden rondom het Stagefonds overgenomen. Informatie over het nieuwe studiejaar 2015-2016 ontvangen zorginstellingen en scholen van de SBB.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de uitvoering van het Stagefonds, dan kunt u ze stellen aan de Servicedesk van de SBB (088 338 00 00, bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8:00-1700 uur of per email stagefonds@s-bb.nl). Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen kunt u voortaan bij SBB terecht.

Meer informatie vindt u op de website van SBB.

Subsidieronde 2016

De aanvraagformulieren voor subsidieronde 2016 (schooljaar 2015-2016) worden medio augustus 2016 verzonden naar de zorginstellingen. Vanaf dat moment is het ook mogelijk om een blanco aanvraagformulier van deze website te downloaden en in te dienen volgens de instructies op deze website.

De focus van deze website ligt op het verduidelijken van de subsidieregeling stageplaatsen zorg II. De wettelijke regeling is altijd leidend, daarom kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend.

Direct naar

Stagefonds zorg