Home

Het Stagefonds van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) maakt het mogelijk dat zorginstellingen die een stageplaats bieden aan studenten van bepaalde zorgopleidingen, (achteraf) een bijdrage kunnen krijgen voor de kosten van die stagebegeleiding.

Doel

Deze regeling beoogt zorginstellingen meer stageplaatsen aan te laten bieden en de begeleiding van stagiaires te verbeteren, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt van de zorg. De verwachting is dat de regeling de in- en doorstroom van zorgpersoneel bevordert.

Uitgangspunten

  • Eenvoud: zo min mogelijk administratieve lasten voor alle betrokken partijen;
  • Eerlijke verdeling: op basis van gerealiseerde stageplaatsen krijgen zorginstellingen een vergoeding voor hun stagebeleid.

Voor wie is het Stagefonds bedoeld

Voor vergoeding uit het Stagefonds komen in aanmerking: instellingen die zorg leveren en stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaalagogische opleiding volgen, of een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent. De juridische afbakening van zowel de instellingen als de opleidingen is opgenomen in de subsidieregeling.

Subsidieronde 2016

Op vrijdag 19 augustus 2016 is de oproep tot het indienen van een subsidieaanvraag voor de subsidieronde 2016, samen met het vooringevulde aanvraagformulier en een overzicht van de stages (FTE) uitgesplitst per leerbedrijf, naar de zorginstellingen verzonden. Het loket voor het indienen van de subsidieaanvragen voor schooljaar 2015-2016 is daarmee officieel geopend. Overige relevante informatie is in juni 2016 gepubliceerd.

Hier vindt u de lijst met alle zorginstellingen waarnaar een aankondigingsbrief en vooringevuld aanvraagformulier is verzonden van de subsidieronde 2016. Als uw zorginstelling niet op de lijst staat, maar denkt u wel recht te hebben op subsidie, dan kunt u subsidie aanvragen door het invullen en versturen van het blanco aanvraagformulier volgens de instructies.

Alle aanvragen moeten uiterlijk op 1 oktober 2016 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen zijn. Aanvragen die na 1 oktober binnenkomen worden afgewezen.

Normbedragen Stagefonds 2015-2016

Categorie

Gerealiseerde plaatsen

Normbedrag

A. MBO-BOL en HBO-voltijd/deeltijd

                  29.769

             €1.504,93

B. MBO-BBL exclusief niveau 3 en

    HBO-duaal exclusief HBO-Verpleging-duaal

                    8.719

            €1.800,00

C. MBO-BBL niveau 3

                    9.096

            €4.800,00

D. HBO-Verpleging-duaal

                    1.421

            €2.587,96

SBB gaat Stagefonds 2015-2016 uitvoeren

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten dat Calibris per 1 augustus 2015 de wettelijke taken overdraagt aan de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ook de uitvoering van het Stagefonds is van Calibris naar SBB gegaan.

Vanaf het studiejaar 2015-2016 heeft SBB de uitvoerende werkzaamheden rondom het Stagefonds overgenomen. Informatie over het nieuwe studiejaar 2015-2016 ontvangen zorginstellingen en scholen van de SBB.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de uitvoering van het Stagefonds, dan kunt u ze stellen aan de Servicedesk van de SBB (088 338 00 00, bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8:00-1700 uur of per email stagefonds@s-bb.nl). Voor het aanvragen van een erkenning als leerbedrijf voor de verschillende zorgopleidingen kunt u voortaan bij SBB terecht.

Meer informatie vindt u op de website van SBB.

Direct naar

Stagefonds zorg